Vedtægter

Vedtægter for Boule Hedebo / KIF

§ 1 Klubbens navn er Boule Hedebo/KIF af 1985.

§ 2 Klubben er hjemmehørende i Greve Kommune og er underlagt Dansk Petanque Forbund og Karlslunde Idræts Forenings vedtægter.

§ 3 Klubbens formål er at opnå sportslig succes på alle niveauer, herunder at fremme interessen for spillet petanque såvel sportsligt som venskabeligt.

§ 4 Som medlemmer optages alle, der kan tilslutte sig klubbens vedtægter. Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til klubbens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forælder eller værge. Hvis man ikke har betalt sit kontingent inden den 1. marts, betragtes man som udmeldt.

§ 5 Klubskifte iflg. DPFs regler.

§ 6 Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 7 Bestyrelsen indkalder med mindst 6 ugers varsel til årlig generalforsamling i november måned ved elektronisk indkaldelse samt ophæng i hallen.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent der ikke må være medlem af bestyrelsen.

2. Valg af referent og stemmetæller. Referenten fører en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning. Der aflægges beretning fra udvalg.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Kassereren fremlægger budget for fastlæggelse af kontingent.

7. Valg af formand eller kasserer.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

9. Valg af spilleudvalgsformand - hvis på valg - derefter resten af medlemmerne til spilleudvalg.

10. Valg af formand - hvis på valg - og derefter resten af medlemmerne til ældreudvalget.

11. Valg af formand til "Boule Hedebo Open" udvalg.

12. Valg af medlemmer til ungdomsudvalg samt 1 suppleant.

13. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

14. Valg til diverse ad-hoc udvalg.

15. Eventuelt.


Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde 21 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Med mindst 7 dages varsel vil den endelig dagsorden vedlagt evt. forslag, regnskab, budgetforslag og andre bilag blive udsendt elektronisk samt være klar til afhentning i klubhus.

Foreslår bestyrelsen ændring af kontingent, skal det fremgå af den udsendte dagsorden.

§ 8 Alle klubbens medlemmer over 14 år er stemmeberettigede. Deltagelse i generalforsamlingen kræver betalt kontingent.

§ 9 Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed foretages ny afstemning. Står stemmerne atter lige, bortfalder forslaget. Ved personvalg foretages lodtrækning efter 2. afstemning. På begæring af ét medlem skal afstemning og valg foregå skriftligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt – samt senest 4 uger efter at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen har fremsat ønske herom. Anmodningen skal indeholde den ønskede dagsorden og være behørigt underskrevet af 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 11 Den daglige ledelse forestås af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, som alle er valgt blandt klubbens medlemmer på generalforsamlingen, samt 1 medlem som udpeges af spilleudvalget blandt sin generalforsamlingsvalgte medlemmer. Bestyrelsen består således af følgende medlemmer: En formand, en kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, samt en repræsentant for spilleudvalget. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige år. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år. Medlemmer til bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. 2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og vælger sekretær, næstformand og medlemmer til udvalg. Genvalg kan finde sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol. For at bestyrelsen er beslutningsdygtig skal et flertal af den samlede bestyrelse være til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 10.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for forpligtelser indgået af Boule Hedebo.

§ 12 Generalforsamlingen vælger hvert år 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

§ 13 Klubkontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Opkrævning sker pr. 1. januar hvert år under hensyn til klubbens regnskabsår og betaling til Dansk Petanque Forbund og Karlslunde Idræts Forening.

§ 14 Kassereren modtager alle indbetalinger og afholder alle udgifter samt fører klubbens kassebog og medlemsfortegnelse. Klubbens midler indsættes i et pengeinstitut. Bestyrelsen og revisorer har til enhver tid ret til at få forevist klubbens regnskaber, herunder kassebilag, kontoudtog og kontanter.

Regnskabsperioden er 1.10-30.9. Det reviderede regnskab skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før den ordinære generalforsamling. Et udtrådt medlem har ikke krav på tidligere erlagt kontingent eller på klubbens øvrige midler.

§ 15 Spilleudvalg.
Spilleudvalget består af 7 medlemmer der alle vælges på den ordinære generalforsamling, med valg af formanden som den første. Spilleudvalget konstituerer sig selv ved første møde efter valget, og vælger en repræsentant til bestyrelsen. Spilleudvalget består af 2 arbejdsgrupper, en Elitegruppe og en Breddegruppe. Spilleudvalget kan, hvis ønsket, udpege klubmedlemmer til underudvalg. Spilleudvalget vælger en sekretær, som fører protokol over spilleudvalgets beslutninger. 

For at udvalget er beslutningsdygtigt, skal et flertal af spilleudvalgets medlemmer være til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Alle medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling, vælges for 2 år ad gangen. Formanden og 3 medlemmer vælges i ulige år. Øvrige medlemmer vælges i lige år.

§ 16 Ældreudvalg.

Ældreudvalget består af 4 medlemmer. På den ordinære generalforsamling vælges 3 medlemmer. Først vælges formanden, og dernæst de øvrige medlemmer. Formanden og ét menigt medlem vælges i lige år, mens det andet menige medlem vælges i ulige år. Alle 3 medlemmer indstilles af ældreafdelingens medlemmer. Udvalgets fjerde medlem udpeges af og fra Boule Hedebos bestyrelse.

Udvalget konstituerer sig selv ved det førstkommende møde efter generalforsamlingen med en køkkenansvarlig og en økonomiansvarlig. Udvalgsmedlemmet udpeget af Boule Hedebos bestyrelse, kan ikke udpeges til disse poster.

Budget for ældreudvalget udarbejdes i samarbejde mellem udvalget og Boule Hedebos bestyrelse.

Udvalget  træffer selv beslutninger i emner, der udelukkende har betydning for ældreafdelingen. Sager for Boule Hedebo generelt, skal som minimum drøftes i Boule Hedebos bestyrelse, og såfremt Boule Hedebos bestyrelse skønner det påkrævet, fremlægges ved Boule Hedebos generalforsamling.

Boule Hedebos bestyrelse fastsætter, i samarbejde med ældreudvalget, tider for ældreafdelingens brug af klubbens baner og faciliteter.

Alderskravet for medlemmer af ældreafdelingen er 55 år +, eller pensionist. Medlemmer der udelukkende er medlemmer af ældreafdelingen kan ikke deltage på Boule Hedebos turneringshold eller ved klubmesterskaber.

§ 17 Ungdomsudvalg.
Udvalget består af 3 medlemmer. Først vælges formanden og derefter de øvrige medlemmer. Valgene er for 2 år ad gangen, og 1 eller 2 medlemmer er således på valg hvert år. Generalforsamlingen kan i særligt tilfælde undlade at udpege et ungdomsudvalg, men i stedet bemyndige bestyrelsen til at udpege en ungdomsansvarlig til at være kontaktperson.

§ 18 Interne udvalg er underlagt Boule Hedebo/KIFs bestyrelse – og deres økonomi skal godkendes af bestyrelsen.

 

§ 19 Et medlem kan af en enig bestyrelse idømmes karantæne, når særlige forhold giver anledning hertil. Medlemmet skal først have lejlighed til at udtale sig til bestyrelsen. Et medlem kan ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter, eller medlemmet på grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. I sager om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden en enstemmig bestyrelse træffer sin beslutning. Ligeledes har medlemmet krav på, at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Et ekskluderet medlem har ikke krav på tidligere erlagt kontingent eller på klubbens øvrige midler. Den ekskluderede kan anke afgørelsen til KIFs hovedbestyrelse senest 14 dage efter bekendtgørelsen. Ekskluderes et medlem af en afdeling, skal dette straks meddeles hovedbestyrelsen.

§ 20 Til ændring af klubbens vedtægter kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 21 Klubben kan opløses på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til klubbens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige klubbens medlemmer, dog undtaget medlemmer i kontingentrestance. Såfremt opløsning besluttes med mindst 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmer, (men hvis de ikke indfrier kravet i stk. 1), kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer. Ved opløsning af klubben skal evt. aktiver tilfalde KIF.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 24.11.2001. Ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 30.11.2002 samt den ordinære generalforsamling 20.11.04, den ordinære generalforsamling 23.11.2008, den ordinære generalforsamling 22.11.2009, den ordinære generalforsamling 20.11.2011 og den ordinære generalforsamling 24.11.2013.

Vedtaget på Ordinær Generalforsamling den 20. november 2016

Vedtaget på Ordinær Generalforsamling den 24. november 2019